Algemene voorwaarden

 1. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.
 2. Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de levering; elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert levering te nemen van het voertuig of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven: de partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn. De catalogusprijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering.
 3. Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B w. en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.
 4. De leveringen, zelfs Franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.
 5. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 6. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve met schriftelijke goedkeuring door de Directie.
 7. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 8. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege de wettelijke intrest vermeerderd met 5 % per jaar opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 € ,- voor interne kosten, niettegenstaande ten laste legging op de debiteur van een gedeelte of het geheel van de eventuele gerechtskosten en andere hororia en kosten van welke aarde dan ook die uit de invordering van de onbetaalde schuldvordering voortvloeien indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
 9. Indien, na de tweede herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een huur van 7,5 €,- per dag in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten, met ingang op de datum van de tweede herinnering.
 10. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 7583 B W wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 11. De contractproducten blijven eigendom van de verkoper of van de partij die in haar rechten is gesubrogeerd totdat het volledige gefactureerde bedrag door de klant op rekening is betaald van de verkoper desgevallend van een eventuele cessionaris van de facturen desgevallend van de gesubrogeerde partij, en definitief verworven is ten voordele van die schuldeiser. De klant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule tot eigendomsvoorbehoud te garanderen.
 12. In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. We zijn vanaf dat ogenblijk gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.
 13. Het feit dat de verkoper een of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.
 14. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.
 15. De microfilms, microfiches, fotocopies, telexen telefaxen en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.
 16. Enkel de rechtbank van de plaats van levering of de plaats van uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.
 17. De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door de concessiehouder waarvan de coördinaten, recto zijn vermeld voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan de maatschappijen van de groep D'Ieteren, aan de concessiehouders van de merken die deze laatste verdeeld en aan verzekeringsondernemingen. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.
 18. De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen van nieuwe voertuigen bestemd voor een eindconsument gelden, voor de materies welke zij omschrijven, bij voorrang op huidige algemene voorwaarden. De mogelijke nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.

Conditions Générales

 1. Tout bon de commande signé par un client engage irrévocablement celui-ci, sauf les exceptions prévues par la loi. 
 2. Toute commande est payable au comptant a la livraison; toute commande est irrévocable qu'il y ait eu ou non paiement d'un acompte. Si le client refuse de prendre livraison du véhicule ou des marchandises commandées, le vendeur aura le choix, soit de l'y contraindre judiciairement, soit d'exiger en contrepartie, a titre de dommages et interdits pour l'annulation de la vente, un montant de 15% du prix convenu et ce, a titre d'indemnité forfaitaire acquise de plein droit, les parties s'interdisant expressément d'en discuter le montant. Si le vendeur n'exécutait pas ses obligations, ii sera redevable envers le client d'une indemnité du même ordre Les prix catalogue seront ceux en vigueur lors de la livraison. 
 3. Sans préjudice des articles 1641 a 1648 du Code civil et de la loi du 25 février 1991 relative a la responsabilité du fait des produits défectueux, nous accordons exclusivement a titre de garantie celle qui est accordée par le constructeur dans les limites précisées par celui-ci 
 4. Les envois, même franco, sont faits aux risques et périls du destinataire 
 5. Les véhicules qui nous sont confies, même lorsqu'ils sont conduits par notre personnel, restent sous le couvert des assurances souscrites par le client et, a défaut de couverture d'assurance, sous l'entière responsabilité du client 
 6. Toutes les obligations de paiement dans le chef du client doivent être exécutées au domicile du vendeur. Le montant de nos factures est payable au comptant, sauf convention contraire stipulée par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas être payées de la main a la main a un membre de notre personnel, sauf autorisation écrite de la Direction. 
 7. Toute réclamation concernant nos factures ou nos marchandises doit être adressée par écrit dans les dix jours Passe ce délai, elle ne sera plus reçue. 
 8. Toute facture non-payée a son échéance portera, de plein droit, interets au taux légal augmente de 5 % l'an sans mise en demeure préalable, l'échéance du terme en tenant lieu. Les montants restant dus au vendeur seront en outre majores d'une indemnité forfaitaire de 10% avec un minimum de 75 €, pour frais internes, sans préjudice de la mise a charge du debiteur de tout ou partie des éventuels frais de justice et autres honoraires et frais de toute nature lies au recouvrement de la créance impayée. Si le vendeur n'exécute pas ses obligations, ii sera redevable envers le client d'une indemnité du même ordre. 
 9. Si, après un second rappel, le véhicule entretenu, réparé ou examine par nos soins n'a pas été enlevé par son propriétaire, un loyer de 7,5 € par jour, a titre de frais d'entreposage, lui sera compte, le premier jour étant celui de la date du second rappel. 
 10. En toutes circonstances et par dérogation a l'article 1583 du Code civil, la propriété des marchandises vendues n'est transférée au client qu'après paiement intégral du prix convenu 
 11. Les produits du contrat restent la propriété du vendeur ou de la partie qui est subrogée dans les droits du vendeur jusqu'au moment ou la totalité du montant facture est portée au crédit d'un compte de celui-ci le cas échelant au credit d'un compte du cessionnaire Eventuel des factures ou le cas échéant au crédit d'un compte du subrogé, par le client, et est définitivement acquis a ce créancier. Le client est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires a garantir l'exécution de cette clause de reserve de propriété. 
 12. En cas de non-paiement de nos factures a leur échéance, nous pouvons immédiatement, de plein droit et sans sommation, considérer la convention comme résolue. Nous serons a ce moment autorisés a reprendre [es biens vendus chez le client, sans préjudice de la réparation du dommage subi. 
 13. Le fait que le vendeur ne mette pas en oeuvre l'une ou l'autre clause établie en sa faveur dans les présentés conditions generales ne peut être interprété comme une renonciation de sa part a s'en prévaloir.
 14. Les conditions générales figurant sur les documents du client ne sont pas opposables au vendeur. 
 15. Les microfilms, microfiches, photocopies, telex, téléfax et courriers électroniques établis par nous vaudront comme preuve par écrit et feront foi comme les originaux. 
 16. Seul le tribunal du lieu de livraison ou du lieu de l'exécution des obligations est competent en cas de litige. 
 17. Les données a caractère personnel relatives a votre identification, a la composition de votre menage et a ses habitudes de mobilité sont traitées par le concessionnaire dont les coordonnées sont reprises au recto, pour la gestion de sa clientèle et en vue d'actions de marketing direct; elles peuvent être communiquées a des sociétés du groupe D'Ieteren, aux concessionnaires des marques distribuées par celui-ci et aux organismes assureurs. Vous disposez du droit d'accéder a vos données, de les faire rectifier et de vous opposer gratuitement a leur traitement ou communication a des fins de marketing direct 
 18. Les conditions générales figurant au verso de nos bans de commande de véhicules neufs destines a un consommateur final prévalent, pour les matières qu'elles règlent, sur les présentes conditions generales L'éventuelle nullité d'une ou plusieurs clauses des présentés conditions générales ne peut en aucun cas entrainer la nullité de la convention dans son ensemble. Les autres clauses resteront totalement en vigueur